Posts

Aanbevolen post

Lezing van de dag- 1.06.2020 Merci, dank u, vielen dank, hvala Op een tweede Pinksterdag

Afbeelding
https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-jette


MERCI, DANK U, VIELEN DANK, HVALA 
OP EEN TWEEDE PINKSTERDAG...

Op Deze tweede Sinksendag,
verwijst de Kerk, omdat het mag

naar Paulus zijn verblijf,
in't binnenland van Efese,
of waar het ook mag wezen.

De leerlingen daar, die waren gedoopt,
hadden nog nooit over de Geest gehoord...

Ze waren door Johannes in het doopsel onderwezen,
opdat ze niet meer zouden zweven.

Een doopsel, met bekering, is een bode van de Heer,
en, toen, verwees hij naar de Jezus en zijn leer.

Want , hij zei ook, vanuit zijn mond,
dat Hij die na hem komt,
nog groter is dan hij,
dus Jezus kwam er bij.

En toen lieten ze zicht dopen,
in Vader Zoon en Geest.
Ze bleven niet verweesd.

Die Geest, die maakte toen het plaatje zo compleet,
dat wij, nu halen de eindmeet.

Zo blijf ook ik na 22 jaren,
het priesterschap ten volle in eigen hart bewaren.

Want, wat wij als ultiemste cadeau mogen ervaren,
is God, door Jezus uit het niets verhalen.

En steeds mogen we hier verder over gaan getuigen,
beginnende…

Evangelie van de dag- vrijdag 5.06.2020

Afbeelding
https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-jette kerkjettevideo
evangelie (Mc. 12, 35-37)
Bij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op:
“Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen,
dat de Messias Zoon van David is?
David heeft zelf gezegd, door de heilige Geest bewogen:
De Heer heeft gesproken tot mijn Heer:
zit aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd.
Als David zelf Hem Heer noemt,
hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?”
Het merendeel van het volk luisterde graag naar Hem.

Evangelie van de dag- donderdag 4.06.2020

Afbeelding
https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-jette kerkjettevideo Michael O'Brien Evangelie (Mt. 26, 36-42)
Toen Jezus met zijn leerlingen aan een landgoed kwam dat Getsemane heette, sprak Hij tot zijn leerlingen: “Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden.” Petrus en de twee zonen van Zebedeüs nam Hij echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen sprak Hij tot hen: “Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij.” Nadat Hij een weinig verder was gegaan, wierp Hij zich plat ter aarde en bad: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt.” Toen ging Hij naar zijn leerlingen en vond hen in slaap; en Hij sprak tot Petrus: “Ging het dan uw krachten te boven één uur met Mij te waken? Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” Hij verwijderde zich voor de tweede keer en weer bad Hij: “Vader, als het niet mogelijk is dat die be…

Evangelie van de dag- woensdag 3.06.2020

Afbeelding
https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-jette
kerkjettevideo

evangelie (Mc. 12, 18-27) In die dagen kwamen er Sadduceeën bij Jezus;
deze houden dat er geen verrijzenis bestaat.
Ze legden Hem daarom de volgende kwestie voor:
“Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan:
Als iemands broer sterft
en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen,
dan moet zijn broer die vrouw nemen
om hem een nageslacht te geven.
Nu waren er eens zeven broers.
De eerste nam een vrouw,
maar liet bij zijn dood geen kinderen na.
Toen nam de tweede haar,
maar ook hij stierf zonder kinderen.
Zo ging het ook met de derde; kortom,
geen van de zeven liet kinderen na.
Het laatste van allen stierf ook de vrouw.
Bij de verrijzenis, wanneer zij opstaan,
van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn?
Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad”
Jezus antwoordde:
“Zijt gij niet op een dwaalspoor,
juist omdat gij nóch de Schrift, nóch Gods macht kent?
Wanneer de mensen uit de doden opstaan,
huwen zij niet en zij worden niet ten huwelijk gegeven,
maar zij…

Evangelie van de dag- dinsdag 2.06.2020

Afbeelding
https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-jette kerkjettevideo

evangelie (Mc. 12, 13-17) In die tijd
stuurden de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten
enkele Farizeeën en Herodianen op Jezus af
om Hem vast te zetten.
Dezen kwamen bij Hem met de vraag:
“Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt
en U aan niemand stoort,
want Gij ziet de mensen niet naar de ogen,
maar leert de weg van God in oprechtheid.
Is het geoorloofd
belasting te betalen aan de keizer of niet?
Zullen we betalen of niet betalen?”
Maar Jezus, die hun huichelarij doorzag, antwoordde:
“Waarom probeert ge Mij te vangen?
Geeft Mij een tienling, dan zal Ik eens zien.”
Zij deden het.
Jezus vroeg hun nu:
“Van wie is deze beeldenaar en het randschrift ?”
Ze antwoordden:
“Van de keizer.”
Daarop sprak Jezus tot hen:
“Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt
en aan God wat God toekomt.”
En ze stonden verwonderd over Hem.

Lezingen van de dag-1.06.2020

Afbeelding
Heilige maagd Maria, Moeder van de Kerk

Eerste lezing Uit het boek Genesis (Gen 3, 9-15.20)
Nadat Adam in de tuin van Eden van de boom gegeten had
riep God de Heer de mens en vroeg hem:
‘Waar zijt gij?’
Hij antwoordde:
‘Ik hoorde uw donder in de tuin,
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben;
daarom heb ik mij verborgen.’
Maar God de Heer zei:
‘Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt?
Hebt ge soms gegeten van de boom die Ik u verboden heb?’
De mens antwoordde:
‘De vrouw, die Gij mij als gezellin gegeven hebt,
zij heeft mij van die boom gegeven,
en toen heb ik gegeten.’
Daarop vroeg God de Heer aan de vrouw:
‘Hoe hebt ge dat kunnen doen?’
De vrouw zei: ‘De slang heeft mij verleid,
en toen heb ik gegeten.’
God de Heer zei toen tot de slang:
‘Omdat ge dit gedaan hebt,
zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren
en onder alle wilde beesten!
Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven!
Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
Dit zal uw kop bedreigen, en g…

Lezingen Pinksteren 31.05.2020 Gebedsintenties

Afbeelding
https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-jette kerkjettevideo

Herbekijk gebedsviering: https://youtu.be/QoY-93zWQJE

Pinksteren     Gebedsintenties:
SPECIALE VOORBEDEN 31 MEI 

Bidden wij voor al diegene die maandag beginnen met hun examens, moge zij de nodige rust vinden om vol te houden.
Bidden we voor Adeline, de zus van José die op palliatieve ligt in Leuven en voor haar schoonzus Christiane, dat zij spoedig naar huis mag komen.
Bidden we voor de vele mensen die omwille van de pandemie hun job niet kunnen uitoefenen of verliezen. Bidden we voor hen dat ze met de kracht van de Heilige Geest de juiste weg vinden om samen met de andere familieleden door deze periode te komen.
Bidden we voor de kinderen die nog steeds van thuis moeten leren dat ze voldoende steun krijgen.
Bidden we voor alle mensen die in de ziekenhuizen liggen,  dat ze spoedig bezoek mogen ontvangen.eerste lezing (Hand. 2,1-11) Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Het was bijna Pinksteren, voor de joden een groot feest.  De lee…

Lezingen zaterdag 30.05.2020 Paulus de locataire...Johannes de préféré

Afbeelding
https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-jette kerkjettevideo https://youtu.be/QoY-93zWQJE
twee speciale lezingen, 
het einde van Handelingen
en het einde van Johannes
twee gedichtjes...Paulus de locataire...Johannes de prefereen nu ga ik eitjes rapen...

PAULUS DE LOCATAIRE...
Ge moet die Paulus nu niet echt gaan onderschatten, hoe hij, op zijn gemakske een jaar of twee in Rome bleef maffen. Want in Jeruzalem,
was toch al maar de helft met hem. Hij stond er midden in een twist,
en voelde nattigheid,
en binnen kort de zaligheid. Maar de Romeinen wisten niet echt wat doen,
de Joden bleven verder doen. In Jezus dagen, kwam het tot het kruis,
maar Paulus, vond dat ook niet pluis. Toen hij zich beriep op de Romeinse keizer,
werd iedereen nu toch wat wijzer. En zo geschiede het voor hem
en heel Jeruzalem. Eens in Rome toegekomen,
bleef hij maar op zich zelf gaan wonen. Het was ne 'lepe' gast, zou men hier gaan zeggen,
Men kon hem niets weerleggen. Ofschoon hij zelf bewaking had,
kreeg nieman…

Brief van pastoor Dirk- Franstalige pers

Afbeelding
https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-jette kerkjettevideo


Lieve vrienden, in en om Jette,
Vandaag kregen we een berichtje van de bisschoppen om alles in het werk te stellen, voor wanneer we groen licht krijgen... ivm de openbare liturgie in onze streken.
We waren al een tijdje er mee bezig. De handgel is besteld, alsook de producten om te ontsmetten. We hebben al vrijwilligers gevonden om de vieringen in goede banen te leiden.
Nu wachten we op de datum, bepaald door de overheid.
We opteren om een bijkomende eucharistie in te lassen om 16 uur om zo de druk van de 10 uur mis wat te verminderen. Dat betekent wel dat we het aantal medewerkers ook verdubbeld hebben.
We moeten zorgen voor stewards, die ook ontsmetten. Zij zien er op toe dat mensen die buiten wachten op afstand staan. In de kerk zullen we ook moeten zien, langs welke uitgang ( secretin of weekkapel) de mensen na de mis huiswaards keren. We mogen niet blijven plakken op het plein.
Er mogen max 100 mensen aanwezig zijn, in e…