Posts

Aanbevolen post

Lezingen van de dag - zondag 20.09.2020 - Fietserszegening om 10 en 16 uur

Afbeelding
https://youtu.be/so1OFf5NOyk25e zondag door het jaar leesjaar A

FIETSERSZEGENINGom 10 en 16 uur
niet zoals: de Tour de France... De laatsten zullen de eersten zijn!


VOORBEDEN FIETSERSZEGENING AUTOLOZE ZONDAG1. Laten wij  bidden voor minder agressie en voor meer vergevensgezindheid in het verkeer.2. Laten wij bidden, voor alle zwakke weggebruikers dat zij bescherming mogen genieten op weg naar school, werk of vereniging. 3. Laten wij bidden, voor alle verkeersslachtoffers en in het bijzonder ook voor alle ouders die een kind verloren door het onbezonnen gedrag van sommige autobestuurders.4. Laten wij bidden, dat we koning auto al eens meer aan de kant laten staan en gewoon leren genieten van een mooie wandeling of fietstocht.5. Laten wij bidden, dat deze autoloze zondagniet alleen veel volk op de been brengt, maar mensen ook echt met elkaar in contact brengt.6. Laten wij bidden dat wij zorgzaam omgaan met de schepping die God ons heeft toevertrouwd.
eerste lezing: Jes. 55, 6-9Uit de Profee…

Fietserszegening 20.09.2020 - Sfeerbeelden - deel 1

Afbeelding

Evangelie van de dag- zaterdag 19.09.2020

Afbeelding
1 Joh. 2, 5
Wie het woord van de Heer bewaart, in hem is waarlijk Gods liefde volkomen.


evangelie: Lc. 8, 4-15In die tijd verzamelde zich een grote menigte
en uit de steden stroomden de mensen naar Jezus toe.
Toen sprak Hij in een gelijkenis:
“De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien.
En bij het zaaien viel een gedeelte op de weg;
het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op.
Een ander gedeelte viel op de rotsgrond;
het schoot wel op, maar droogde uit, omdat het geen vocht had.
Weer een ander gedeelte viel tussen de distels,
maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het.
Nog een ander gedeelte viel op goede grond;
het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort.”
En met luide stem voegde Hij er aan toe:
“Wie oren heeft om te horen, hij luistere.”
Zijn leerlingen vroegen Hem wat die gelijkenis wel betekende.
Hij antwoordde:
“Aan u is het gegeven
de geheimen van het Rijk Gods te kennen,
maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen,
opdat zij ziende niet zien,
en horende niet be…

Evangelie van de dag- vrijdag 18.09.2020

Afbeelding
1 Petr. 1, 25Het woord des Heren blijft in eeuwigheid; en dit woord is de boodschap, die u in het evangelie is verkondigd.

evangelie: Lc. 8, 1-3
In die tijd trok Jezus predikend rond
door stad en dorp
en verkondigde de Blijde Boodschap van het Rijk Gods.
De twaalf vergezelden Hem
en ook enkele vrouwen,
die van boze geesten en ziekten verlost waren:
Maria, die Magdalena wordt genoemd,
uit wie zeven duivels waren weggegaan,
Johanna, de vrouw van Herodes’ rentmeester Chuzas,
Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.Bijbellerhuis in Jette - voorlopig uitgesteld

Afbeelding
 Lieve mensen,Mocht het coronavirus niet hebben toegeslagen dan waren we nu gestart met de 17 reeks bijbelnamiddagen en bijbelavonden, zoals op de foto van vorig jaar deze tijd...We hebben het charter aan iedereen laten lezen en we vonden het niet opportuun te starten. want als puntje bij paaltje komt zijn en blijven wij verantwoordelijk.De mix tussen de verschillende leeftijden alsook de ongerustheid om besmettingshaarden te verspreiden zijn veel te dicht aanwezig.We vonden het dan ook ongepast en niet verstandig om te herstarten.Ook zijn we verantwoordelijk om bvb bij elk toiletbezoek alles te moeten ontsmetten.... enz enzTevens waren de richtlijnen om afstand van anderhalve meter te moeten houden alsook de mondmaskerplicht tijdens de sessies, alsook het gebrek aan drank  geen sinecure.Draai of keer het... Parochie en geloof mag toch nog een beetje gezellig zijn he....Het zou ons op termijn een degout ipv 'ne gout' op gebied van bijbel interesse overhouden...Ik besef zeer go…

Evangelie van de dag - donderdag 17.09.2020

Afbeelding
Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan, dat in u werd geplant, en de kracht bezit uw zielen te redden.
EEN TRAAN, EEN VOETKUS, EEN ZALVING... VERGEVENDE BLIK VAN JEZUS DANKBAARHEID "Ze heeft veel liefde betoond..."
HAAR GELOOF HEEFT HAAR GERED
evangelie: Lc. 7, 36-50Een van de Farizeeën vroeg Jezus eens bij zich te eten.
Jezus trad het huis van de Farizeeër binnen en ging aanliggen.
Een vrouw nu, die in de stad als een zondares bekend stond,
was te weten gekomen
dat Jezus in het huis van de Farizeeër te gast was.
Zij nam een albasten vaasje met balsem mee
en ging schreiend achter Hem, bij zijn voeten staan.
Haar tranen maakten zijn voeten nat,
die ze met haar hoofdhaar afdroogde.
Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem.
Toen de Farizeeër, die Hem uitgenodigd had, dit zag,
zei hij bij zichzelf:
“Als dit een profeet was, zou Hij weten
wie en wat voor een vrouw het is, die Hem aanraakt;
het is immers een zondares.”
Jezus gaf hem ten antwoord:
“Simon, Ik heb u iets te zeggen.”
Waar…

Evangelie van de dag- woensdag 16.09.2020

Afbeelding
eerste lezing: 1 Kor. 12, 31-13, 13
Broeders en zusters, gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u een weg, die verheven is boven alles. Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen, als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet, als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood, als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. De liefde is lankmoedig en goedertieren, de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, ton…

Evangelie van de dag - dinsdag 15.09.2020 - Onze Lieve Vrouw van Smarten- gedachtenis

Afbeelding
Onze Heiland, Christus Jezus, heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.


Onze Lieve Vrouw van Smarten – gedachtenis
Zalig zijt gij, Maria.  Zonder te sterven hebt gij onder het kruis van de Heer  de palm van de marteldood verdiend.evangelie (Joh. 19, 25-27)In die tijd stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling, die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.” Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie daar uw moeder.” En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.ofwelevangelie (Lc. 2, 33-35)In die tijd stonden de vader en moeder van Jezus verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: “Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten o…

Evangelie van de dag- maandag 14.09.2020 - Kruisverheffing- feest

Afbeelding
Wij aanbidden en loven U, Christus, omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.evangelie: Joh. 3, 13-17In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:
“Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen,
tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald,
de Mensenzoon.
En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven,
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft
in Hem eeuwig leven zal hebben.
Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan
maar eeuwig leven zal hebben.
God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.”